RTFM (Read the fucking Manual)


Oliver Breitesten Tassilo Sturm, Kunsthalle Münster 2015

RTFM_08

RTFM_09

RTFM_01